Gioi thieu dich vu lien tay, tang ngay tai khoan cung Elead
   Voi so tien duoc huong cho moi dich vu duoc gioi thieu thành công lên den 40% - 45% giá goc cua dich vu
   Tu ngày 15/09/2013, Viettel trien khai Chuong trình bán hàng lan toa các dich vu Giá tri gia tang - Elead, áp dung cho các thuê bao cua Viettel dang hoat dong 2 chieu. Theo dó, moi thuê bao di dong cua Viettel có the de dàng duoc huong tien khuyen mai (phí bán hàng) vào tài khoan di dong cua mình, bang cách gioi thieu toi thuê bao khác dang ký thành công dich vu GTGT. Voi so tien khuyen mai cho moi dich vu duoc gioi thieu lên den 40% - 45% giá goc cua dich vu, tuong duong 2000 - 13000d
   Chuong trình duoc áp dung cho 06 dich vu sau: Dich vu Nhac cho Imuzik, Dich vu Thông báo cuoc goi nho (MCA), Dich vu Chan cuoc goi và tin nhan (All blocking), Dich vu Truyen hình trên di dong (MobiTV), Dich vu doc báo trên di dong (Mobile newspaper), Dich vu âm nhac truc tuyen (iMuzik 3G). De tham gia chuong trình, quý khách vui lòng soan tin theo cú pháp:
 
   Tên viet tat dich vu <dau cách> So thuê bao gioi thieu (ELEAD) gui den 9123
 
   Ví du: Thuê bao Elead 0983xxxxxx muon dang ký dich vu MCA cho thuê bao khác (khách hàng) thì thao tác tu máy cua khách hàng nhu sau:
   Soan: MCA 0983xxxxxx gui 9123
 
Luu ý: 
Thuê bao khách hàng dã và dang su dung dich vu trong tháng thì Elead dang ký lai dich vu GTGT cho thuê bao dó se không duoc huong phí bán hàng.
Moi thuê bao Elead chi duoc huong phí bán hàng 1 lan/1 dich vu/1 thuê bao/ 6 tháng.  (Neu trong vòng 6 tháng su dung ke tu lan dang ký qua Elead, khách hàng huy và dang ký lai nhieu lan doi voi 1 dich vu qua Elead thì Elead không duoc huong phí bán hàng mac dù van dang ký thành công) . 
Thuê bao Elead chi duoc huong phí bán hàng khi he thong tru cuoc thành công cua thuê bao dang ký. 
Không áp dung phí bán hàng doi voi các dich vu có chuong trình khuyen mai (cuoc phí thu duoc nho hon phí dich vu), mien phí cuoc dang ký.
Truong hop nhieu thuê bao Elead dang ký dich vu cho mot thuê bao thì  chi phí bán hàng duoc tra cho thuê bao dang ký dau tiên.
 
Chi tiet ve chuong trình, khách hàng vui lòng goi toi so dien thoai 19008198 (200d/phút) de duoc ho tro truc tiep./.
Cac tin da dua
Ve trang truoc