“Chinh phuc Olympia”: Thu mien phi – Nhan qua that
   Rèn luyen, nâng cao kien thuc tieng Anh voi dich vu “Chinh phuc Olympia”
   Thu nghiem mien phí de giành co hoi nhan giai thuong that voi tong giá tri lên den hon 400 trieu dong
   Bat dau tu ngày 1/1/2014, Tong Công ty vien thông Viettel chính thuc cung cap dich vu “Chinh phuc Olympia”. Theo dó, khách hàng là thuê bao Viettel khi dang ký dich vu bang cách soan tin nhan voi cú pháp DK gui 9155 se duoc tham gia sân choi tri thuc lon nham rèn luyen kien thuc, tu duy và kha nang tieng Anh thông qua các câu hoi trac nghiem duoc gui hàng ngày den nguoi choi bang tin nhan. 4 chu de cua “Chinh phuc Olympia” bao gom: Kien thuc tong hop, Khoa hoc, Tieng Anh và IQ Test. 
 
   Voi cuoc dich vu chi 1000 dong/ngày, nguoi choi ngoài viec rèn luyen kien thuc còn duoc tích luy diem so de nhan nhieu phan thuong hap dan tu chuong trình moi tuan, moi tháng và giai dac biet cho nguoi choi xuat sac nhat nam. Tong giá tri giai thuong lên den hon 400 trieu dong.Dac biet, nguoi choi có the chuyen doi linh hoat giua các chu de mà không anh huong den diem so tích luy.
Nhân dip ra mat dich vu moi, Viettel dành uu dãi dac biet cho khách hàng:Mien phí su dung dich vu trong vòng 07 ngày ke tu ngày dang ký thành công lan dau.
* Cách dang ký/huy dich vu
- Cách thuc dang ký: soan tin nhan voi cú pháp DK gui 9155
- Cách thuc huy dich vu: soan tin nhan voi cú pháp HUY gui 9155
* Giá cuoc: gom 3 loai
- Gói cuoc ngày: 1.000d/ngày và tu dong gia han
- Cuoc phí nhan tin tra loi câu hoi: mien phí
- Cuoc phí tra cuu, huy dich vu: 100d/sms
Cac tin da dua
Ve trang truoc