Mien phi su dung dich vu Isign
Tu ngày 15/8/2013 den ngày 31/12/2013, Công ty Vien thông Viettel áp dung chuong trình khuyen mai dac biệt dành cho khách hàng dang ký moi dich vu Chu ký cuoc goi. 
Theo dó, khi khách hàng dang ký moi theo cú pháp khuyến mai  se duoc mien cuoc thuê bao tháng trong vòng 01 tháng ke tu ngày dang ký. 
De duoc khuyen mai, khách hàng chi can soan tin: DK3 gui toi 9002 (mien phí). Sau 01 tháng mien phí, cuoc su dung dich vu tính theo quy dinh hien hành cua Viettel hoac dang ký tai dây.
 
iSign là dich vu doc dáo, chi dành riêng cho khách hàng Viettel. Voi iSign, ban de dàng gui di thông diep muon the hien lên màn hình dien thoai cua các thuê bao khác trong mang Viettel khi thuc hien hoac nhan cuoc goi. Chi 100 dong cho mot lan thay doi chu ký, khách hàng dã có the thoai mái “che” nhung chu ký doc dáo và cá tính gui den ban bè, nguoi thân.
Chi tiet ve dich vu moi ban goi 19008198 (200 d/phút) de duoc ho tro truc tiep./.
Hoac bam vào dây 
Cac tin da dua
Ve trang truoc