Tin tuc ›› Xa hoi
Ban lai quy dinh trang phuc khong dung hoa cai nguc
Duy nhat tren Imuzik3G ! Nghe nhac Mien Phi + mien cuoc 3G toc do cao, Click !!

Quy dinh 'khong dung hoa cai nguc' chi phu hop voi nhom dung ngan sach nha nuoc, con kenh xa hoi thi khong can thiet.

Cuc truong Cuc Kiem tra van ban quy pham phap luat Le Hong Son vua ky cong van gui Bo truong va Thu truong Bo Tu phap, tiep tuc co y kien tro lai ve noi dung nghi dinh so 145 cua Chinh phu.

Nghi dinh 145quy dinh ve to chuc ngay ky niem; nghi thuc trao tang, don nhan hinh thuc khen thuong, danh hieu thi dua; nghi le doi ngoai va don, tiep khach nuoc ngoai.

Sau khi co phan ung tu du luan, Thu truong Bo Tu phap Hoang The Lien da chu tri mot cuoc hop va khang dinh:

Nghi dinh nay 'dam bao tinh hop hien, hop phap; khong dat ra van de sua doi, bo sung hoac thay the' va Bo truong Ha Hung Cuong cung da 'nhat tri' voi ket luan nay.

Anh minh hoa

Cong van cua Cuc Kiem tra van ban quy pham phap luat neu ro 'hoan toan dong tinh voi chu truong, quan diem... duoc quy dinh tai nghi dinh so 145 va tinh can thiet cua nghi dinh nay'.

Tuy nhien, Cuc nay cho rang, viec phan loai doi tuong dieu chinh chua that su khoa hoc, chinh xac nen dan den nhung quy dinh qua muc can thiet.

Chang han nhu quy dinh ve trang phuc 'khong dung phu hieu, no, hoa cai nguc...'; hoac quy dinh ve bieu dien nghe thuat, tang qua, chieu dai 'khong tang qua, bieu trung, bieu tuong (logo); khong to chuc chieu dai'.

Nhung quy dinh tren co the phu hop voi nhom doi tuong su dung ngan sach nha nuoc.

Con doi voi nhom doi tuong theo kenh xa hoi, tu quan (tu chu ve kinh te, kinh phi), khong cho thuc hien nhu trong nghi dinh la 'qua lam'.

Theo Dat Viet

    Nguon: Tinngan.vn
    "Nhac tre HOT thang 4! Cap nhat ngay!"
    Cac tin da dua
    Chuyen muc khac
    Ve trang truoc